Over VVH

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen vzw is de koepelvereniging van de sociale huisvestingsmaatschappijen uit de huursector, die actief zijn binnen het Vlaamse Gewest. De vereniging heeft tot doel het behartigen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaams Gewest, het verstrekken van informatie aan haar leden en het organiseren van een samenwerkingsverband tussen de leden. Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken kan de vereniging alle daartoe noodzakelijke verrichtingen doen.

De VVH is een vereniging van SHM's en wordt geleid door de Raad van Bestuur, die bestaat uit 25 bestuurders (voorzitters en directeurs van SHM's), die daartoe in de provinciale vergaderingen werden voorgedragen. De Raad van Bestuur wordt samengesteld met inachtneming van de gedoseerde vertegenwoordiging van alle SHM's, zodat zowel de kleinere als de grootstedelijke SHM's uit alle Vlaamse regio's aan bod komen.

Daarnaast heeft de vereniging ook een dagelijks bestuur (Directiecomité) en ligt de praktische dagelijkse leiding bij de Directeur.

 

Onze missie

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen behartigt de belangen van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen. Deze belangenbehartiging en de eraan gekoppelde interne en externe communicatie gebeurt op een integere, objectieve en onafhankelijke wijze en benaarstigt het bereiken van een verdere professionalisering van de sector en het meewerken aan het invullen en bereiken van de doelstellingen van het Vlaams beleid inzake sociaal wonen. De VVH treedt op deze wijze als volwaardige gesprekspartner op voor de beleidsvoorbereiding, –vorming en –realisatie. 

De VVH handelt hierbij vanuit een collectieve en overschouwende benadering van de noodzakelijke criteria en randvoorwaarden voor een optimaal functioneren van de sector.
De VVH organiseert en faciliteert informatieverstrekking en vorming, gegevensuitwisseling en samenwerking en beheert de door de leden verstrekte gegevens op een professionele en correcte wijze en wendt deze gegevens doelmatig aan in functie van haar opdracht.
De VVH fungeert als coördinatiecentrum voor het verzamelen van kennis voor haar leden.
De VVH treedt op als werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten leden.

 


top  top
(c) Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen | website by ICORDA nv.