Statuten

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen vzw 

Evert Larockstraat 6 bus 1

2020 Antwerpen (Kiel)

Ondernemingsnummer: 442.163.117

Nummer van de vereniging: 293890

 

Gecoördineerde Statuten (AV2016)

 

Titel I. –Benaming – Maatschappelijke zetel – Doel – Duur.

Artikel 1.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam “Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen”, verkort “V.V.H.”.

 

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Evert Larockstraat 6 bus 1 te 2020 Antwerpen (Kiel) en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

 

De Raad van Bestuur is gemachtigd de maatschappelijke zetel over te plaatsen binnen het gerechtelijke arrondissement Antwerpen en zorgt in voorkomend geval voor de publicatie van deze adreswijziging in het Belgische Staatsblad.

 

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel het behartigen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in het Vlaamse Gewest, het verstrekken van informatie aan haar leden en het organiseren van een samenwerkingsverband tussen de leden. De vereniging kan optreden als werkgeversvertegenwoordiger voor de aangesloten leden.

Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken kan de vereniging alle de daartoe noodzakelijke verrichtingen doen.

 

Artikel 4.

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

 

Titel II. –Leden – Aanneming – Ontslag – Bijdrage.

 

Artikel 5.

De vereniging bestaat uit de in artikel 3 bedoelde sociale huisvestingsmaatschappijen die toetreden.

Het aantal aangesloten vennootschappen is onbeperkt maar mag niet minder dan drie bedragen.

 

Artikel 6.

Het lidmaatschap houdt in: het bijtreden van de statuten, van het huishoudelijke reglement, van de beslissingen van de bestuursorganen van de vereniging, het betalen van het lidgeld. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het lidgeld mag de 50.000 euro niet overschrijden. Het lidgeld worden door de leden volstort onmiddellijk na de vaststelling door de Algemene Vergadering. Betalingen zijn niet terugvorderbaar, ook niet bij beëindiging van het lidmaatschap.

Voor de beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegperiode van 1 jaar. De opzeg wordt betekend bij ter post aangetekende brief op 31 december van het jaar voorafgaand aan dit waarin de opzegperiode van toepassing is. De beëindiging van het lidmaatschap gaat alsdan in op 1 januari volgend op de éénjarige opzegperiode.

 

Artikel 7.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de aanvragen tot lidmaatschap van de kandidaat-leden en in voorkomend geval van de beslissingen tot beëindiging van het lidmaatschap en legt deze voor aan de algemene vergadering die hierover beslist. De uitsluiting van een lid kan slechts door de Algemene Vergadering en met een meerderheid van tweederden der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden worden uitgesproken.

 

Artikel 8.

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging. Evenmin zijn zij ertoe gerechtigd opgave of overlegging van rekeningen of inventaris te vorderen, zegels te laten leggen of teruggave van of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten te eisen.

 

 

Titel III – Algemene Vergadering.

 

Artikel 9.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Elke aangesloten sociale huisvestingsmaatschappij kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door maximum twee personen daartoe gemandateerd door de eigen vennootschap. Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid beschikt over één stem.

 

Artikel 10.

§1. Al1een de Algemene Vergadering is bevoegd tot:

-1. het wijzigen van de statuten;

-2. het benoemen en het ontslaan van de bestuurders en de commissarissen;

-3. het uitsluiten van leden;

-4. het goedkeuren van de begroting en van de rekeningen;

-5. het ontbinden van de vereniging;

-6.het vaststellen van de bijdragen en het lidgeld en de bestemming van het netto-actief.

 

§2. Over:

-1. de wijziging van de statuten;

-2. de uitsluiting van de leden van de vereniging;

-3. de ontbinding van de vereniging;

 kan de Algemene Vergadering alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

Deze besluiten worden genomen met een meerderheid van tweederden der stemmen van de  aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De overige beslissingen worden met een gewone meerderheid genomen.

De besluiten worden genomen overeenkomstig de bepalingen van de artikels 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921.

 

Artikel 11.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, een ondervoorzitter, of, bij hun afwezigheid, het oudste aanwezige lid van de Raad van Bestuur. Zij is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Artikel 12.

In de loop van het eerste semester van het maatschappelijke dienstjaar wordt een gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden gehouden telkens als de Raad van Bestuur dit nodig of nuttig acht. Zij moet worden bijeengeroepen als ten minste één vijfde van de leden het vraagt. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of zijn plaatsvervanger,bij gewone oproepingsbrief, faxbericht of e-mail ten minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproepingsbrief, faxbericht of e-mail vermeldt de agenda.

De vergadering kan bij meerderheid beslissen andere punten aan de agenda toe te voegen.

 

Artikel 13.

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgesteld door de door de vergadering aangewezen secretaris.

Zij worden, mede onder handtekening van de voorzitter, aan de leden overgemaakt ten laatste dertig dagen na de vergadering. De notulen van de Algemene Vergadering worden ingeschreven in een op de zetel van de vereniging bijgehouden register, ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die zulks wensen.

Zij worden ter inzage gehouden van belanghebbende derden.

 

Titel IV -Bestuur en Directiecomité.

 

Artikel 14.

§ 1. De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste twintig leden, die hetzij voorzitter, hetzij directeur, hetzij ondervoorzitter van een sociale huisvestingsmaatschappij zijn, benoemd door de Algemene Vergadering voor de duur van vier jaar. Ze zijn zowel herkiesbaar als te allen tijde afzetbaar.

§ 2. In de Raad van Bestuur zijn vier mandaten voorbehouden per provincie onder wie minstens een voorzitter en een directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij. Indien geen voorzitter kan worden aangesteld wegens ontstentenis van kandidaten, kan maximaal één ondervoorzitter van één van de leden uit betrokken provincie worden voorgedragen ter invulling van dit mandaat. Bij ontstentenis van kandidaten met de functie van voorzitter of ondervoorzitter kan dit mandaat ingevuld worden door een bestuurder die deel uit maakt van het directiecomité van één van de leden. De voordracht van kandidaat-bestuurders gebeurt door de provinciale vergaderingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen, volgens de regels van het huishoudelijk reglement.

 

§3. De voordracht mag evenwel ook rechtstreeks door de sociale huisvestingsmaatschappij gesteld worden, volgens de regels van het huishoudelijk reglement.

De voordracht wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van de vereniging.

 

§4. Indien er per provincie meer kandidaten zijn dan te begeven mandaten, beslist de Algemene Vergadering bij geheime stemming over de benoemingen.

 

§5. In de Raad van Bestuur mogen geen twee personen zetelen, die behoren tot eenzelfde sociale huisvestingsmaatschappij.

 

§6. Het mandaat van bestuurder vervalt van ambtswege bij opheffing van het lidmaatschap van de sociale huisvestingsmaatschappij tot dewelke hij behoort, hetzij bij beëindiging van zijn functie in de sociale huisvestingsmaatschappij. Er worden tussentijdse benoemingen van bestuurders voorzien. De tussentijdse benoeming van bestuurders gebeuren door de Raad van Bestuur en worden bekrachtigd in de eerstvolgende Algemene Vergadering. De voordracht gebeurt overeenkomstig artikel 14 § 2 en 3.

 

§7. Elk jaar is een vierde der leden van de Raad van Bestuur uittredend en herkiesbaar (één per provincie). De volgorde van uittreding werd door het lot bepaald tijdens de eerste Algemene Vergadering. De bestuurder aangeduid om te voorzien in een tijdens het mandaat opengevallen plaats is slechts benoemd voor de nog lopende duur van dat mandaat.

 

Artikel 14 bis.

De Raad van Bestuur, kan, na daarover een beslissing met twee derde meerderheid der aanwezige leden genomen te hebben, aan de Algemene Vergadering kandidaten voor maximaal vijf mandaten van bestuurder met een looptijd van vier jaar, ter verkiezing voorstellen. Deze uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Voor deze kandidaten geldt de beperking die in Art. 14 vermeld is niet.

 

Artikel 14 ter.

De Raad van Bestuur en het Directiecomité kunnen niet-leden tot de vergadering toelaten als technici of raadgevers. Zij hebben alleen een raadgevende stem. Hun aanwezigheid in de Raad van Bestuur is steeds ofwel gekoppeld aan een hoedanigheid (mandaat), waarbij hun mandaat in de Raad van rechtswege vervalt bij het verlies van de hoedanigheid (mandaat), ofwel bij ontstentenis hiervan, worden zij door de Raad van Bestuur aangesteld voor de duur van vier jaar.

 

artikel 14 quater.

In afwijking van de bepalingen van artikel 14 § 6 kan, bij overgangsmaatregel en voor een periode beperkt in de tijd, het mandaat van een bestuurder die tevens lid is van het directiecomité worden verlengd, nadat de functie van betrokkene binnen de huisvestingsmaatschappij is beëindigd. Deze afwijking wordt verleend door de Raad van Bestuur volgens de noodwendigheden van de interne organisatie van de vereniging en voor een duur van maximaal 1 jaar.

Betrokkene zetelt gedurende deze afwijkingsperiode als adviseur in de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 14 ter.

 

Artikel 15.

De Raad van Bestuur kiest onder de leden een voorzitter, een eerste en een tweede ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden van het Directiecomité.

Elke provincie dient in het Directiecomité vertegenwoordigd te zijn.

 

Artikel 15 bis.

De Raad van Bestuur zal de eventuele benoeming van een directeur, die niet noodzakelijk een bestuurder van de vereniging of een voorzitter of directeur van een lid van de vereniging moet zijn, ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. De directeur maakt ambtshalve deel uit van het Directiecomité en van de Raad van Bestuur.

 

Artikel 16.

De Raad van Bestuur is bevoegd alle verrichtingen uit te voeren met het oog op het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, behalve die welke uitdrukkelijk tot de bevoegdheid behoren van de Algemene Vergadering. Hij vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen.

 

Artikel 17.

De Raad van Bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of door een ondervoorzitter, die hem vervangt. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zover de meerderheid van de leden aanwezig is.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Artikel 18.

Het Directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en neemt terzake zijn beslissingen. Het Directiecomité komt bijeen zo vaak dit vereist wordt voor het afhandelen van de lopende zaken en neemt beslissingen ook wanneer slechts drie leden aanwezig zijn. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Beslissingen van dringende aard, in aangelegenheden die ressorteren onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, dienen in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur ter bekrachtiging te worden voorgelegd.

 

Artikel 19.

§1. De handtekeningen van de voorzitter en de directeur, hetzij in tweede orde een lid van het Directiecomité en de directeur, hetzij in laatste orde van twee leden van het Directiecomité verbinden de vereniging op geldige wijze.

§2. Voor de daden van het dagelijks bestuur (financiële bancaire verrichtingen) is slechts één handtekening nodig met name die van de voorzitter of van de penningmeester of van de directeur of van de eerste en tweede ondervoorzitter en dit binnen de perken van de bevoegdheidsdelegatie zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur en het directiecomité en mits de verbintenissen die ten grondslag liggen aan deze verrichtingen kaderen in de vooropgestelde begroting en/of door de Raad van Bestuur werden goedgekeurd.

§3. Voor daden van dagelijks bestuur, zijnde niet-financiële verrichtingen of verbintenissen waarvan de financiële implicatie kleiner is dan het door de Raad van bestuur vastgesteld bedrag, is slechts één handtekening nodig met name die van de voorzitter of van de directeur, die de ondertekende stukken ter inzage houdt en ter kennis brengt van het Directiecomité. Indien er geen directeur werd aangesteld geldt hier eveneens de regeling van §2.

 

Artikel 20.

De Raad van Bestuur mag voor bijzondere opdrachten een volmacht verlenen aan één of meerdere van zijn leden of aan een derde.

 

Artikel 21.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen bij gewone brief, email of faxbericht ten minste één week voor de vergadering.

 

Artikel 22.

Binnen het raam van deze statuten kan de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement opstellen.

 

Artikel 23.

Het beknopt verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt bezorgd aan alle leden van de vereniging. De notulen worden samengehouden in een register dat ter inzage ligt van de leden op het secretariaat.

 

Titel V -Verrichtingen Toezichthouders op de rekeningen -Begroting -Rekeningen - Reservefonds.

 

Artikel 24.

Het maatschappelijk dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

 

Artikel 25

§1. De Algemene Vergadering stelt onder haar leden drie Toezichthouders op de rekeningen aan belast met de verificatie van de rekeningen van de vereniging en het overleggen van een jaarlijks verslag.

 

§2. De Toezichthouders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaren. Elk jaar treedt één Toezichthouder op de rekeningen af. Het mandaat is hernieuwbaar. De drie mandaten zijn voorbehouden voor de provincies waar de leden het grootste aantal woningen bezitten. Elk dezer provincies heeft recht op één mandaat. De voordracht gebeurt door de provinciale vergaderingen. Bij ontstentenis van een kandidaat-Toezichthouder op de rekeningen uit de betrokken provincie, kan ook een kandidaat worden voorgedragen uit een andere provincie, zonder dat evenwel meer dan één - Toezichthouder op de rekeningen uit dezelfde provincie kan worden aangesteld.

 

§3. De volgorde van uittreding van de Toezichthouders op de rekeningen werd door het lot bepaald tijdens de eerste Algemene Vergadering. De Toezichthouder op de rekeningen, aangeduid om te voorzien in een tijdens het mandaat opengevallen plaats, is slechts benoemd voor de overblijvende duur van dat mandaat.

 

§4. Het mandaat van Toezichthouder op de rekeningen vervalt van ambtswege hetzij bij opheffing van het lidmaatschap van de sociale huisvestingsmaatschappij tot dewelke hij behoort, hetzij bij beëindiging van zijn functie in de sociale huisvestingsmaatschappij. Er worden tussentijdse benoemingen van Toezichthouders op de rekeningen voorzien.

 

Artikel 26.

Elk jaar worden de rekeningen van het afgelopen dienstjaar vastgesteld en wordt de begroting voor het volgende dienstjaar opgemaakt.

Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De goedkeuring van de rekeningen geldt als afstand van verantwoordelijkheid voor de leden van de Raad van Bestuur en van de Toezichthouders op de rekeningen.

 

Artikel 27.

Het eventueel batige saldo van het boekjaar hoort toe aan de vereniging en wordt in het reservefonds gestort. Een eventueel nadelig saldo wordt van het reservefonds afgenomen.

 

Titel VI -Ontbinding en vereffening.

 

Artikel 28.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging duidt de Algemene Vergadering één of drie vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. In geval van ontbinding der vereniging, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt de bestemming van het netto-overblijvend maatschappelijk actief, na het vereffenen der schulden, van rechtswege en in volle eigendom overgedragen aan de vereniging(en) in het Vlaams Gewest, die een gelijksoortig doel nastreven, die de Algemene Vergadering zal aanduiden.

 

Artikel 29

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd, van toepassing, de algemene wettelijke bepalingen en desgevallend het huishoudelijke reglement.

 

 

 

De Directeur,

 

 

Björn Mallants

 

 


top  top
(c) Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen | website by ICORDA nv.